Aviso legal

De acordo co disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI), poñemos no seu coñecemento que o titular da páxina web co enderezo www.isidrodoporto.com é XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS, con CIF 76363250F, domicilio social en rúa Venezuela, 11-13, 5º. 15300 Betanzos (A Coruña) e con correo electrónico oficina.isidrodoporto@gmail.com.

O acceso a esta páxina web é gratuito, salvo no relativo ó costo da conexión a través da rede de telecomunicacións  de acceso contratada polos usuarios.

Usuarios.

O acceso e uso do sitio web atribúe a quen o utiliza a condición de usuario, que acepta na súa totalidade e se obriga a cumprir os termos e condicións recollidos no presente aviso legal. O usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal cada vez que utilice esta páxina web, xa que ésta e as súas condicións de uso poden sufrir modificacións.

Propiedade intelectual.

Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web, do seu deseño gráfico e dos seus elementos contidos son titularidade de XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS.

O uso do sitio web non supón a cesión de dereito ningún de propiedade intelectual ou industrial sobre o sitio web, os contidos ou os signos distintivos da titularidade. Para tal efecto, mediante o presente aviso legal (e salvo naqueles supostos nos que estea legalmente permitido ou medie autorización previa), queda expresamente prohibida a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición, extracción ou reutilización do sitio web, os seus contidos ou os signos distintivos.

Propiedade intelectual.

Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web, do seu deseño gráfico e dos seus elementos contidos son titularidade de XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS.

O uso do sitio web non supón a cesión de dereito ningún de propiedade intelectual ou industrial sobre o sitio web, os contidos ou os signos distintivos da titularidade. Para tal efecto, mediante o presente aviso legal (e salvo naqueles supostos nos que estea legalmente permitido ou medie autorización previa), queda expresamente prohibida a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición, extracción ou reutilización do sitio web, os seus contidos ou os signos distintivos.

Uso do sitio web.

O usuario comprométese a facer un uso correcto do sitio web e dos seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas nesta páxina web.

Queda prohibido, o uso da web con fins ilícitos ou lesivos contra XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS ou calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

Queda prohibido, tamén, a utilización dos contidos (informacións, textos, fotografías, deseños, etc.) para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.

Enlaces.

No caso de que se dispuxesen enlaces hacia outras páxinas externas XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS non asume responsabilidade algunha derivada da conexión ou contidos das ligazóns  sobre as que non se ten ningún control, debendo o usuario desta páxina web, en todo caso, aterse ás condicións de uso específicas das devanditas ligazóns. No suposto de que o usuario considere que existen nos sitios enlazados contidos ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos ou inadecuados, poderá poñelo en coñecemento a través do seguinte enderezo de correo electrónico: oficina.isidrodoporto@gmail.com.

 

A inclusión de estes enlaces externos non debe presupor a existencia de acordos cos responsabels ou titulares dos mesmos, non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

O estabelecemento de calquera enlace entre unha páxina web e este sitio web estará sometido ás seguintes condicións:

  • O enlace únicamente vinculará coa páxina principal, pero non se permite a reprodución nin total nin parcial.

  • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estabeleza a hiperligazón non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de estabelecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao titular. Nin expresará que o titular prestou o seu consentimento para a inserción ao enlace ou que de outra forma patrocina, colabora, verifica ou supervisa os serviciós do remitente.

  • Baixo ningunha circunstancia, o titular será responsábel dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o enlace nin das informacións e manifestacións incluídas nelas.

  • Non se realizarán, dende a páxina que introduce o enlace, ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre XOSÉ ISIDRO DOPORTO SANTOS.

Exclusión de garantías e responsabilidade.

O titular non outorga ningunha garantía nin se fai responsábel, en ningún caso, dos danos e perdas de calquera natureza que puidesen traer causa de a existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.

O titular non se responsabiliza dos danos producidos nos equipos informáticos dos usuarios ou de terceiros durante a prestación do servicio da páxina web.

O acceso á páxina web require de servizos e suministros de terceiros cuxa fiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento non corresponde ao titular. O titular non se responsabiliza dos danos ou perxuicios producidos no usuario que teñan como causa fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servicio da páxina web durante ou previo á prestación do mesmo.

Modificación unilateral.

O titular poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

Do mesmo xeito, o titular resérvase o dereito a modificar en calquera momento as presentes condicións de uso, así como calquera outras  condicións particulares contidas neste sitio web.

Protección de datos persoais.

Para máis información sobre o tratamento dos seus datos persoais nesta páxina web debe dirixirse á Política de Privacidade.

Lexislación.

Para toda cuestión litixiosa ou que incumba á páxina web, será de aplicación a lexislación española.